პროგრამები
კაბ-სკაუტები:

1. ფლორა-ფაუნა
2. პიონერინგის საფუძვლები
3. კრეატიულობა/შემოქმედებითობა
4. ფიზიკური აქტივობა
5. მოლაშქრე (პირადი ჰიგიენა, კულინარია, აღჭურვილობა)

სკაუტები:

1. პირველადი დახმარება
2. ორიენტირება
3. პიონერინგი
4. კულინარია
5. მედია-კომუნიკაცია

როვერ სკაუტები:

1. პიონერინგი
2. საგანგებო სიტუაციები
3. აქტივობის დაგეგმვა და განხორციელება
4. პროქტის დაგეგმვა და განხორციელება